Public Information Bulletin

The Public Information Bulletin was created for the purpose of making the public information of the Post and Telecommunications Museum in Wroclaw available in electronic form.

Statute

Załącznik do Uchwały Nr LIV/810/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

STATUT MUZEUM POCZTY l TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zwane dalej „Muzeum” jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 ze zm.)
3) ustawy z dnia 5 czereca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1590 ze zm.)
4) niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław.
2. Muzeum prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Muzeum używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku: ,,Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”.

Rozdział II
Cel i zakres działania

§ 5

Celem działania Muzeum jest działalność określona w art.1 ust.1 ustawy o muzeach, tj. gromadzenie, upowszechnianie. przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zabytków związanych z dziedziną poczty i telekomunikacji.

§ 6

Cele określone w § 5 Muzeum realizuje przez:
a) gromadzenie dokumentów i materiałów dokumentacyjnych związanych z pocztą i telekomunikacją,
b) inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
c) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
d) zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
e) organizowanie wystaw,
f) prowadzenie działalności edukacyjnej,
g) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw, wydawnictw popularno-naukowych oraz wyników badań z zakresu swojej działalności,
h) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

§ 7

Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 8

1. Muzeum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. W Muzeum utworzone jest stanowisko Zastępcy Dyrektora.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.

§ 9

1. Dyrektor organizuje pracę Muzeum, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Muzeum.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
2) tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych
w § 5 i 6 statutu oraz regulaminie organizacyjnym,
3) zatwierdzanie planu działalności Muzeum.

§ 10

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy
o muzeach, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa.
2. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 12

1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Muzeum, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Muzeum działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów działalności zatwierdzonych przez Dyrektora,
z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań
dotacją organizatora i innymi przychodami.
3. Przychodami Muzeum są:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
4) środki otrzymywane z innych źródeł.
4. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

§ 13

Muzeum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 14

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15

1. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Statut Muzeum nadawany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.

Information generated by:Łukasz Hibner
Date of last update:1 November 2018 - 11:09
Number of views: 824
NumerData zmianyAkcjaZmieniającyLink do wersji sprzed zmiany
1 1 November 2018 - 11:09 Document creation Łukasz Hibner See the version