Rocznik Muzealny

WARUNKI PRZYJMOWANIA PRAC DO DRUKU

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Rocznik Muzealny” to pismo naukowe ukazujące się od 1986 r. Wydawcą jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

W latach 1991-2018 Rocznik Muzealny nie był wydawany, a jego reaktywacja nastąpiła w 2018 r.

Rocznik Muzealny poświęcony jest historii i sztuce tematycznie związanej z dziejami poczty, telekomunikacji, telegrafii oraz tematów pokrewnych.

W redagowanym przez nas wydawnictwie publikujemy oryginalne i przeglądowe prace naukowe oraz badawcze z następujących dziedzin oraz pokrewnych im tematów: dzieje polskiej poczty i jej pracowników, historia i architektura budynków pocztowych, filatelistyka i filokartystyka, historia telegrafii i telekomunikacji. Ważnym dla nas tematem jest także badanie dziejów i zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, a także związana z tym tematyka muzealnictwa oraz historii kolekcjonerstwa prywatnego i publicznego ze szczególnym uwzględnieniem profilu kolekcji Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Publikowane są w nim artykuły i opracowania, relacje, wspomnienia, materiały źródłowe i archiwalne, a także kalendarium wydarzeń Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Autorami tekstów są pracownicy Muzeum oraz badacze spoza placówki, osoby zajmujące się tematyką związaną z powyższymi zagadnieniami oraz profilem zbiorów naszego Muzeum.

Redakcja

Redaktor naczelny
Tomasz Suma
Adres redakcji:
Redakcja „Rocznika Muzealnego”
ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław
tel. 71 3469591
e-mail: tomasz.suma@muzeum.wroclaw.pl