Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Deklaracja dostępności

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.wroclaw.pl.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-16

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej. Szablon strony został dostosowany do standardu Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG) na poziomie AA.

Nie wszystkie  opublikowane w serwisie YouTube filmy , które są osadzone na stronie Muzeum, mają transkrypcję. Braki w transkrypcji dla tych materiałów są sukcesywnie uzupełniane.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy alternatywne. Braki opisów dla tych materiałów są sukcesywnie uzupełniane.

W niektórych artykułach opublikowanych na stronie nie zastosowano właściwej punktacji. Poprawki są sukcesywnie wprowadzane.

Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30, na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego Logonet Sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sylwia.szurant@muzeum.wroclaw.pl lub telefoniczny: 71 343 67 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Zygmunta Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel.: 71 343 67 65
fax: 71 346 85 81
e-mail: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

Dostępność architektoniczna

Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przy ulicy Krasińskiego 1 we Wrocławiu

 • w bezpośredniej okolicy wskazanych budynków znajdują się trzy przystanki komunikacji miejskiej.
 • nie skomplikowana trasa dotarcia do budynków

Siedziba Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu znajduje się w budynku, który jest własnością Poczty Polskiej S.A.

Przed budynkiem znajdują się

 1. Dwa stanowiska postojowe dla samochodów dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Strefa wejścia
  • z chodnika do budynku wejście po schodach na wysoki parter, natomiast z parteru do siedziby Muzeum zapewniony dostęp do windy,
  • do budynku prowadzi jedno wejście z drzwiami nieprzeszklonymi otwieranymi ręcznie,
  • przed wejściem do budynku jak i w środku budynku umieszczono nazwę Muzeum,
 3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
  • brak ogólnego planu budynku,
  • brak planów tyflograficznych,
  • brak pętli indukcyjnych,
  • w budynku i przestrzeni muzeum znajduje się ścieżka prowadząca oraz pola uwagi.
 4. Komunikacja pionowa budynku
  • schody zaopatrzone są w poręcze jednostronne,
  • krawędzie schodów są oznaczone za pomocą kontrastowego pasa,
  • w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • brak jest urządzeń ułatwiających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 5. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
  • dostępna toaleta nie spełnia wymagań dla osób z niepełnosprawnościami,
  • na drodze prowadzącej do toalety nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp.
 1. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Brak dostępności tłumacza migowego.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526)
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848)

 

Informacja wytworzona przez:Muzeum Wrocław
Data ostatniej aktualizacji:4 kwietnia 2023 - 09:23
Ilość wyświetleń: 2219
NumerData zmianyAkcjaZmieniającyLink do wersji sprzed zmiany
27 22 marca 2024 - 11:09 Zmiana dokumentu Dariusz Reich Zobacz wersję
26 22 marca 2024 - 10:56 Zmiana dokumentu Dariusz Reich Zobacz wersję
25 22 marca 2024 - 10:56 Zmiana dokumentu Dariusz Reich Zobacz wersję
24 22 marca 2024 - 08:30 Zmiana dokumentu Dariusz Reich Zobacz wersję
23 4 kwietnia 2023 - 09:26 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
22 4 kwietnia 2023 - 09:25 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
21 4 kwietnia 2023 - 09:24 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
20 4 kwietnia 2023 - 09:24 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
19 4 kwietnia 2023 - 09:23 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
18 4 kwietnia 2023 - 09:22 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
17 4 kwietnia 2023 - 09:22 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
16 4 kwietnia 2023 - 09:21 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
15 4 kwietnia 2023 - 08:39 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
14 4 kwietnia 2023 - 08:39 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
13 4 kwietnia 2023 - 08:38 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
12 4 kwietnia 2023 - 08:26 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
11 3 kwietnia 2023 - 10:11 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
10 30 marca 2023 - 13:28 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
9 30 marca 2023 - 13:03 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
8 30 marca 2023 - 12:52 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
7 30 marca 2022 - 22:55 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
6 30 marca 2022 - 22:54 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
5 31 marca 2021 - 09:35 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
4 29 marca 2021 - 22:15 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
3 29 marca 2021 - 22:04 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
2 29 marca 2021 - 22:04 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 29 marca 2021 - 22:03 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję