Przyjmowanie do zbiorów

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu gromadzi zbiory związane z działalnością i historią poczty i telekomunikacji na ziemiach polskich. Obiekty są pozyskiwane w drodze darów, zakupów, przekazów i zapisów testamentowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem obiektu do Muzeum prosimy o przesłanie oferty (wzór do pobrania)

  • w formie pisemnej na adres: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław
  • w formie elektronicznej w postaci skanu z podpisem oferenta na adres: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.
  • dostarczenia osobiście do siedziby Muzeum

Oferowane obiekty można również przynieść do Muzeum osobiście, wówczas zostaną one przyjęte na podstawie Protokołu przyjęcia/zwrotu obiektu (wzór do pobrania) i przekazane do rozpatrzenia.

Złożona oferta zostaje przekazana do zaopiniowania opiekunowi zbiorów. Po pozytywnym zaopiniowaniu oferta jest rozpatrywana na posiedzeniu Komisji ds. Nabywania Muzealiów, która zbiera się kilka razy do roku w miarę zapotrzebowania.

O terminie rozpatrzenia oferty informuje oferenta sekretarz Komisji ds. Nabywania telefonicznie lub mailowo.

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty przez Komisję zostanie sporządzona stosowna umowa daru, zakupu lub przekazu, a w przypadku zakupu także rachunek. Muzeum nie przyjmuje wszystkich oferowanych obiektów. Obiekty nie zakwalifikowane do zbiorów zostają zwrócone oferentowi na podstawie Protokołu przyjęcia/zwrotu obiektu.

Załączniki:

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00