Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Deklaracja dostępności

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.wroclaw.pl.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2019.01.11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.29

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej.

Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl lub telefoniczny: 71 343 67 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Zygmunta Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel.: 71 343 67 65
fax: 71 346 85 81
e-mail: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.

Dostępność architektoniczna

Treść dostępności architektonicznej

Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:29 marca 2021 - 22:15
Ilość wyświetleń: 1961
NumerData zmianyAkcjaZmieniającyLink do wersji sprzed zmiany
23 4 kwietnia 2023 - 09:26 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
22 4 kwietnia 2023 - 09:25 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
21 4 kwietnia 2023 - 09:24 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
20 4 kwietnia 2023 - 09:24 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
19 4 kwietnia 2023 - 09:23 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
18 4 kwietnia 2023 - 09:22 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
17 4 kwietnia 2023 - 09:22 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
16 4 kwietnia 2023 - 09:21 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
15 4 kwietnia 2023 - 08:39 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
14 4 kwietnia 2023 - 08:39 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
13 4 kwietnia 2023 - 08:38 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
12 4 kwietnia 2023 - 08:26 Zmiana dokumentu Marcin Kowalski Zobacz wersję
11 3 kwietnia 2023 - 10:11 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
10 30 marca 2023 - 13:28 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
9 30 marca 2023 - 13:03 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
8 30 marca 2023 - 12:52 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
7 30 marca 2022 - 22:55 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
6 30 marca 2022 - 22:54 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
5 31 marca 2021 - 09:35 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
4 29 marca 2021 - 22:15 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
3 29 marca 2021 - 22:04 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
2 29 marca 2021 - 22:04 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 29 marca 2021 - 22:03 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję