Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Statut

Załącznik do Uchwały Nr LIV/810/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

STATUT MUZEUM POCZTY l TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zwane dalej „Muzeum” jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 ze zm.)
3) ustawy z dnia 5 czereca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1590 ze zm.)
4) niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław.
2. Muzeum prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Muzeum używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku: ,,Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”.

 

Rozdział II
Cel i zakres działania

§ 5

Celem działania Muzeum jest działalność określona w art.1 ust.1 ustawy o muzeach, tj. gromadzenie, upowszechnianie. przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zabytków związanych z dziedziną poczty i telekomunikacji.

 

§ 6

Cele określone w § 5 Muzeum realizuje przez:
a) gromadzenie dokumentów i materiałów dokumentacyjnych związanych z pocztą i telekomunikacją,
b) inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
c) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
d) zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
e) organizowanie wystaw,
f) prowadzenie działalności edukacyjnej,
g) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw, wydawnictw popularno-naukowych oraz wyników badań z zakresu swojej działalności,
h) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

 

§ 7

Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 8

1. Muzeum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. W Muzeum utworzone jest stanowisko Zastępcy Dyrektora.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.

 

§ 9

1. Dyrektor organizuje pracę Muzeum, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Muzeum.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
2) tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych
w § 5 i 6 statutu oraz regulaminie organizacyjnym,
3) zatwierdzanie planu działalności Muzeum.

 

§ 10

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 11

 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy
o muzeach, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa.
2. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 12

1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Muzeum, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Muzeum działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów działalności zatwierdzonych przez Dyrektora,
z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań
dotacją organizatora i innymi przychodami.
3. Przychodami Muzeum są:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
4) środki otrzymywane z innych źródeł.
4. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

 

§ 13

 

Muzeum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

 

§ 14

 

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15

 

1. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Statut Muzeum nadawany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.

Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:10 października 2018 - 23:23
Ilość wyświetleń: 1113
3 28 lutego 2020 - 10:22 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
2 28 lutego 2020 - 10:22 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
1 10 października 2018 - 23:23 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję