Cennik usług

Cennik usług 

w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

§ 1

Ogólne zasady realizowania usług

 1. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, świadczy odpłatnie usługi zgodnie z cenami wymienionymi w Tabeli cen usług.
 2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia zawierającego:
  1. dane osobowe zamawiającego,
  2. zobowiązanie do uiszczenia kosztów związanych z usługą,
  3. wskazanie obiektów muzealnych objętych usługą i rodzaju usługi określonej w Tabeli cen usług,
  4. wymagania techniczne,
  5. podanie celu wykorzystania obiektów: komercyjny czy niekomercyjny o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym (w przypadku publikacji należy podać wielkość nakładu).
 3. Zlecenie składa się  na formularzu, którego wzór stanowi integralną część Cennika.
 4. Zlecenie należy  składać:
  1. w Sekretariacie Muzeum,
  2. korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres (e-mail): sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

§ 2
Zasady płatności i koszty usług

 1. Należność za usługę reguluje się, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Muzeum.
 2. Odbiór przedmiotu usługi przez Zleceniodawcę następuje po stwierdzeniu uiszczenia pełnej opłaty za wykonaną usługę w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
  Zleceniodawca ponosi koszty dodatkowe związane z usługą, takie jak: koszty przesyłki, opłaty bankowe itp.
 3. W przypadku zlecenia kwerendy, przed jej rozpoczęciem uiszcza się opłatę wstępną wynoszącą 30 zł, która jest zaliczana w poczet należności za usługę, jednak w przypadku negatywnego wyniku kwerendy lub rezygnacji przez klienta z wykonania usługi po jej rozpoczęciu opłata wstępna stanowi ekwiwalent za wykonaną pracę i nie podlega zwrotowi.
 4. Koszt kwerend nie obejmuje kosztów wykonania kopii wybranych materiałów.
  Dyrektor Muzeum w indywidualnych przypadkach może udzielić zniżki w opłatach lub od nich odstąpić.

 

 

Nr rachunku bieżącego Muzeum: 92 1090 2398 0000 0001 5010 8239

Santander Bank Polska S.A

 

EDUKACJA

Ceny lekcji muzealnych i innych ofert edukacyjnych są podane na stronie internetowej www.muzeum.wroclaw.pl   w zakładceOferta edukacyjna”

ZWIEDZANIE MUZEUM
Ceny biletów wstępu i oprowadzania zwiedzających są  podane na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.wroclaw.pl w zakładce „Dla zwiedzających”

 1. do ceny doliczana jest opłata za udostępnienie  obiektu w wysokości 10 PLN (brutto)
 2. do ceny doliczana jest opłata za udostępnienie  obiektu w wysokości 20 PLN (brutto)
 3. fotografowanie  przez  zwiedzających  w  czasie  zwiedzania ekspozycji  jest bezpłatne,  jednak  może  być  objęte ograniczeniami  wynikającymi  ze względów  konserwatorskich (np. wyłączenie lamp błyskowych),  bezpieczeństwa i ochrony zbiorów (zakaz fotografowania instalacji alarmowych), czy ze względu na treść umowy zawartej z użyczającym zbiory (np. zakaz fotografowania).

 

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00