Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Krasińskiego 1
50-954 WROCŁAW
Tel. 71 343 67 65
NIP: 899-21-30-447, REGON: 000132871

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:
„Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z 2018 r., poz.1155 ze zmianami) dla kandydatów do pracy, pracowników i stażystów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa świadczenia profilaktycznej opieki medycznej dla kandydatów do pracy, stażystów i pracowników zatrudnionych Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w okresie od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 roku, na niżej wymienionych stanowiskach:
a) Pracownicy administracyjno – biurowi,
b) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych,
2) Zakres świadczonych przez Wykonawcę usług medycznych obejmuje w szczególności:
a) Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w szczególności:
– wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
– orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie,
– prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
b) Ograniczanie szkodliwego wpływu środowiska pracy na zdrowie, w szczególności przez:
– rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć wpływ na zdrowie
– rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
3) Usługi świadczone będą w siedzibie/placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Wrocławia, przez co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
4) Badania będą wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego, które określać będzie dane osoby kierowanej, określenie charakteru pracy i opis stanowiska oraz związane z nim czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia. Wzór skierowania, będzie sporządzony na druku Wykonawcy. Treść skierowania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy.
5) Liczba pracowników, którzy mają zostać objęci przedmiotową usługą medyczną wynosi 50 osób.
Podane ilości badań są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że ilość badań jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
6) Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy wydawane będą do rąk pracowników po wykonaniu badań, a pełna dokumentacja medyczna osób objętych badaniami i świadczeniami , dla identyfikacji świadczonych usług, będzie przechowywana i prowadzona u Wykonawcy.
7) Wykonawca zobowiązuje się udzielać usługi i wykonywać świadczenia medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami rozpoznawania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa badanego.

2. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego za faktycznie wykonane badania i świadczenia na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych (po upływie każdego miesiąca), przelewem na jego rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
2) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wraz z imiennym wykazem osób korzystających z usług medycznych w okresie, za który dana faktura została wystawiona wraz ze szczegółowym wykazem wykonanych badań.
3) Ceny zawarte w załączniku do formularza ofertowego będą stałe przez cały okres trwania umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
1) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej, w tym wykonywania zadań służby medycyny pracy i są wpisani do właściwego rejestru zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz. 160 ze zmianami.)
b) posiada zdolność objęcia usługą zdrowotną w ciągu jednego dnia w danej placówce minimum 3 osób skierowanych przez Zamawiającego,
c) dysponuje bazą lokalową, gwarantującą pełen zakres usług medycznych będącym przedmiotem zamówienia znajdującą się na terenie miasta Wrocławia, które odpowiada wymogom pod względem fachowym i sanitarnym wyposażonym w sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania usługi przedmiotu zamówienia,
d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. personelem lekarskim, pielęgniarskim
i innym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przywołaną wyżej ustawą
o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( tekst jedn. z 2016 r., pozycja 2067 ze zmianami )
e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze -formularz oferty – załącznik nr 1
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
c) cennik usług za badania profilaktyczne pracowników wynikających z Kodeksu Pracy.
d) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) .
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania.
2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
6) Cennik usług stanowić będzie załącznik do oferty.
6. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– Cena 80 %,
– Odległość od siedziby Zleceniodawcy 20 %, od 0 – 1 km,
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych cen i punktów przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Wykonawca który zaoferuje najniższą cenę brutto otrzyma najwyższa ilość punktów oraz zaproponuje najbliższą odległość na badania profilaktyczne otrzyma najwyższą ilość punktów. Za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów
2) Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w terminie do dnia 22.10.2018 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres:

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 50-954 WROCŁAW

– na kopercie należy umieścić napis:  „Oferta – Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z 2018 r., poz.1155 ze zmianami) dla kandydatów do pracy, pracowników i stażystów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ”

– nie otwierać przed 22.10.2018 r. r. godz. 11.30
8. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
2) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
3) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie ze wzorem zaproponowanym przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.
7) Zapytanie ofertowe oraz złożona przez Wykonawcę wybranego oferta będą załącznikami do umowy.
8) Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Maria Grzegorczyk e-mail: maria.grzegorczyk@muzeum.wroclaw.pl , tel.71 346 95 84

Załączniki:

Informację wytworzył: Maria Grzegorczyk

Informację opublikował: Katarzyna Makarewicz

Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:8 października 2019 - 16:27
Ilość wyświetleń: 690
NumerData zmianyAkcjaZmieniającyLink do wersji sprzed zmiany
5 13 października 2018 - 15:18 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
4 10 października 2018 - 23:46 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
3 10 października 2018 - 23:36 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
2 10 października 2018 - 23:35 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 10 października 2018 - 23:35 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję