Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro

Dotyczące realizacji zadania pod nazwą “Wykonanie  kompleksowego systemu zabezpieczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu” prowadzone zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami)

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
NIP: 899-213-04-47
REGON: 000132871

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zmawiającego.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.muzeum.hibnet.pl , bip, zakładka zamówienia.
3. Godziny pracy Muzeum :
Wt, Czw, Pt  10.00-16.00
Śr.  10.00-17.00
Sob, Niedz  9.30-16.00
4. Obiekt nie jest umieszczony w ewidencji obiektów, obszarów i urządzeń podlegających ochronie prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
5. W ofercie proszę uwzględnić możliwości planowanych zmian w zakresie zabezpieczeń technicznych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia( Dz.U.1997 nr 114 poz.740) z późniejszymi zamianami oraz  z aktami wykonawczymi. co  podyktowane jest z  możliwością zaliczenia
w przyszłości obiektu jako podlegającego obowiązkowej ochronie, zgodnej z w/w ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą zgodnie z zał.
Nr 1 –wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych.
6. Prace wykonywane będą „pod ruchem” to jest w czasie  normalnej pracy Zamawiającego co skutkuje koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym oraz pracownikom – Wykonawca ma obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca pokrywa koszty realizacji przedmiotu zamówienia ze środków własnych , nie przewiduje się wypłaty zaliczek ani odbiorów częściowych.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe kompletne,  jednoznaczne i ostateczne oraz zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury  na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania ,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie :
– kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
– sytuacji ekonomicznej,
– zdolności technicznej lub zawodowej

V.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego systemu zabezpieczenia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ul. Krasińskiego 1.

Zakres prac obejmuje:

1. System Sygnalizacji Włamania dla pomieszczeń Muzeum usytuowanych na trzech kondygnacjach budynku:
– sali dyliżansowej na parterze,
– pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń ekspozycji na poziomie +1,
– pomieszczeń magazynowych na poziomie +4,  w tym Archiwum, biblioteka oraz czytelnia,
2. Zabezpieczenie tymczasowych ekspozycji.
3. Zapewnienie pracownikom przycisku antynapadowego / przywołującego pomoc w sytuacjach tego wymagających.
4. 24-godzinny nadzór detekcji na kamerach w każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym z jednoczesną analizą obrazu.
5. Zintegrowanie systemów na jednej platformie zarządzanej rozproszonymi elementami dla możliwości zwizualizowania ich stanu na stacjach roboczych.
6. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej  3 egzemplarze i wersji papierowej 2 egzemplarze.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2017 r.

VII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w formie elektronicznej
Oferta powinna :
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej  na adres: ul. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław, w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Kompleksowy system zabezpieczeń  w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu” do dnia 10 listopada 2017r.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia 13.11.2017r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 13.11.2017r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.muzeum.hibnet.pl, bip, zakładka zamówienia
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100 %

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.muzeum.hibnet.pl bip, zakładka zamówienia

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Makarewicz pod numerem telefonu 71 346 9582 oraz adresem email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

XII. REZYGNACJA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz

Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:8 października 2019 - 16:27
Ilość wyświetleń: 533
NumerData zmianyAkcjaZmieniającyLink do wersji sprzed zmiany
5 13 października 2018 - 15:21 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
4 13 października 2018 - 15:19 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
3 10 października 2018 - 23:46 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
2 10 października 2018 - 23:37 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 10 października 2018 - 23:28 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję