WARUNKI PRZYJMOWANIA PRAC DO DRUKU W „ROCZNIKU MUZEALNYM”

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

 1. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla autorów i przestrzeganie zasad redakcyjnych tekstów.
 2. Artykuły powinny spełniać wymogi stawiane tekstom naukowym. Szczegóły podajemy w instrukcji dla autorów.
 3. Redakcja nie przyjmuje do druku tekstów nie spełniających wymogów prac naukowych i badawczych.
 4. Nadesłane prace nie powinny przekraczać objętości 15 stron bez ilustracji. Ilość tekstu obliczana jest wg stron znormalizowanego tekstu (format A4, 1800 znaków ze spacjami na stronie, marginesy: górny i dolny, lewy i prawy – po 2,5 cm, wcięcie pierwszego wiersza w akapicie – 1,25 cm, interlinia – 1,5 wiersza, czcionka – Times New Roman, rozmiar – 12).
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek językowych, skracania bądź uzupełniania tekstów, a także dostosowywania przypisów do konwencji przyjętej w roczniku.
 6. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać informację o stopniu lub tytule naukowym i instytucji, którą autor reprezentuje (afiliacja).
 7. Redakcja gromadzi teksty przez cały rok.
 8. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 9. Muzeum nie wypłaca honorariów za publikowane artykuły. Autorzy opublikowanych prac otrzymują jeden autorski egzemplarz Rocznika Muzealnego.
 10. Rocznik ukazuje się w wersji papierowej.

 

PROSIMY O DOŁĄCZENIE W ODDZIELNYCH PLIKACH:

 1. krótką notę o autorze; prosimy również o podanie adresu, na który zostanie wysłany egzemplarz autorski i adresu elektronicznego do korespondencji i przekazania artykułu z „Rocznika Muzealnego MPiT” w wersji PDF,
 2. słowa kluczowe (5-7 słów), streszczenie (1300-1500 znaków) oraz abstrakt (400-600 znaków) zawierający podstawowe informacje o stawianych tezach, zastosowanej metodologii oraz wnioskach końcowych,
 3. bibliografię – w przypadku, kiedy nie zastosowano przypisów.