Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

#MPiTWr #konkurs #muzeumpocztyitelekomunikacji

REGULAMIN 18 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…” DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ SZKOLNYM

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

 

2. Cele konkursu:
– promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów.

 

3. Adresaci konkursu:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym.
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III.
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

 

4. Wymagania konkursowe:
Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, format A5, jednostronnie. Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa). Placówki oświatowe mogą przesyłać po 3 prace z każdej grupy wiekowej wyłonione w konkursie wewnętrznym. Uczestnicy indywidualni mogą przesłać tylko jedną pracę.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku oraz na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl

 

UWAGA! KONIECZNYM WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST DOŁĄCZENIE DO KAŻDEJ Z PRAC INFORMACJI O AUTORZE (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac wzór tabeli zamieszczony w załączniku):
– imię nazwisko,
– wiek,
– telefon kontaktowy do opiekuna prawnego/ rodzice/ wychowawcy, – placówka przedszkolna/ szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

 

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 31 października 2019 roku.

W przypadku przesłania prac droga pocztową obowiązuje data stempla pocztowego – 31.10.2019 r.

Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.

Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

 

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 listopada 2019 roku.

Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej. Organizator nie wyklucza także wydania kartek z pozostałymi pracami, które zostały najwyżej ocenione w swojej grupie. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w 3 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentujemy najciekawsze projekty.

Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością MPiT i nie będą zwracane autorom.

 

7. Postanowienia końcowe:
– Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
– Organizator nie zwraca prac konkursowych.
– Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród. – Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. – Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
– Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 20.09.2019 roku.

 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej, 1 piętro)