Konkurs plastyczny “Ten magiczny czas…”

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Szanowni Państwo!

Startujemy z kolejną edycją  konkursu pt.: “TEN MAGICZNY CZAS…”. Termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac mija 18 listopada 2022 r. Przypominamy o obowiązku dołączenia do prac załączników, które znajdują się poniżej.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się w regulaminem i do wzięcia udziału w konkursie.

.

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…” DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ SZKOLNYM

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

2. Cele konkursu:
– promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów.

3. Adresaci konkursu:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

4. Wymagania konkursowe:
– prace powinny być wykonane na jednej stronie papieru technicznego w formacie A5,
– prace powinny zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu,
– technika wykonania: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa),
– prace nie mogą zawierać elementów 3D i brokatu,
– każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

UWAGA! DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INFORMACJĘ O AUTORZE (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac, wzór tabeli zamieszczony w załączniku):
– imię nazwisko,
– wiek i klasa,
– telefon kontaktowy do opiekuna prawnego/ rodzica/ wychowawcy – placówka przedszkolna/ szkolna, z adresem oraz kontaktem telefonicznym.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku oraz na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
– ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na godzinę 
14:00 dnia 18 listopada 2022 roku,
– nie obowiązuje data stempla pocztowego,
– po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.

Prace należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
– ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
25 listopada 2022 roku,
– nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum, (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook,
– laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej,
– wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej,
– w sprawie odbioru lub wysyłki nagród będziemy się kontaktować po ogłoszeniu wyników.
Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością Muzeum i nie będą zwracane autorom.

7. Postanowienia końcowe:
– sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu,
– organizator nie zwraca prac konkursowych,
– organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród

ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
– przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu,
– dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 3469582 – Dział Edukacji i Promocji lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 21.10.2022 roku.

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt (załączniki poniżej)

Zachęcamy do udziału w konkursie!

OŚWIADCZENIE-DOKUMENT OBOWIĄZKOWY-2022

INFORMACJA O AUTORZE-DOKUMENT OBOWIĄZKOWY

Regulamin – Ten magiczny czas – 2022

Plakat – Ten magiczny czas – 2022