Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

 

WYNIKI

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław pragną zaprosić do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej pt. „Jesteśmy Polakami!” dla dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Symbolem Polaków w Niemczech był od 1932 r. Znak Rodła, który przedstawiał bieg rzeki Wisły z Krakowem. Powstał w opozycji do swastyki i rozwoju hitleryzmu, gdyż na terenie państwa niemieckiego od czasów pruskich obowiązywał zakaz używania Orła Białego.

6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowiły ideową podstawę funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej w III Rzeszy. Oznajmiały one, że:

1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi bratem
4. Co dzień Polak Narodowi służy
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych Rodaków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

Jesteśmy Polakami. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak Narodowi służy. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami.

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ PT. „JESTEŚMY POLAKAMI!” DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM ORAZ MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
– Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Rodzina Rodła – Wrocław.

2. Cele konkursu:
– popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie,
– kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych,
– rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Adresaci konkursu:
I grupa – uczniowie szkól podstawowych z klas I-III,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

4. Wymagania konkursowe:
Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie. Format prac jest dowolny (np. A4, A3, A5, B5). Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa). Placówki oświatowe mogą przesyłać po trzy prace z każdej grupy wiekowej wyłonione w konkursie wewnętrznym. Uczestnicy indywidualni mogą przesłać tylko jedną pracę. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku na stronie internetowej Muzeum Poczty
i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl.

Uwaga!
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do każdej z prac informacji o autorze
(w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac – wzór tabeli zamieszczony w załączniku):
– imię nazwisko,
– wiek,
– telefon kontaktowy do opiekuna prawnego / rodzica / wychowawcy,
– placówka przedszkolna / szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie tychże danych (RODO) określone są
w załączniku do regulaminu.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 21 lutego 2020 r. W przypadku przesłania prac drogą pocztową nie obowiązuje data stempla pocztowego – 21.02.2020 r. Prace, które nie zostały dostarczone przez pocztę do Muzeum do godz. 10:00 dnia 24 lutego 2020 r. nie będą uwzględniane przez jury konkursowe. Na dzień 24 lutego 2020 r. przewidziane są przez organizatorów obrady komisji do oceny prac i przyznania nagród.

Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 lutego 2020 r. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Zostaną oni też poinformowani o wynikach konkursu drogą pocztową, otrzymując zaproszenie na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
w niedzielę 8 marca 2020 r. o godz. 12:30 podczas uroczystości w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidziane są również wyróżnienia. Organizatorzy nie wykluczają także wydania kartek pocztowych. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, na której zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty. Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Rodziny Rodła – Wrocław i nie będą zwracane autorom.

7. Postanowienia końcowe:
– sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu,
– organizatorzy nie zwracają prac konkursowych,
– organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród,
– ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
– przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu,
– dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu:
71 343 67 65 – Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres mailowy: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 16 grudnia 2019 r.

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesienie praw autorskich na projekt.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej, 1 piętro)