III OGÓLNOPOLSKI I POLNIJNY KONKURS PLASTYCZNY

Godziny otwarcia

Czwartek: 10:00 – 16:00

 

Szanowni Państwo!

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław pragną zaprosić do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem Narodowym Polaków w XXI w.”

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Symbolem Polaków w Niemczech był od 1932 r. Znak Rodła, który przedstawiał bieg rzeki Wisły z Krakowem. Powstał w opozycji do swastyki i rozwoju hitleryzmu, gdyż na terenie państwa niemieckiego od czasów pruskich obowiązywał zakaz używania Orła Białego.

6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowiły ideową podstawę funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej w III Rzeszy. Oznajmiały one, że:

1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi bratem
4. Co dzień Polak Narodowi służy
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych Rodaków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

Jesteśmy Polakami. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak Narodowi służy. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami.

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ – „PRAWDY POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA – KATECHIZMEM NARODOWYM POLAKÓW W XXI WIEKU”

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
– Rodzina Rodła we Wrocławiu i Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu.

2. Cele konkursu:
– popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie,
– kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych,
– rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Adresaci konkursu:
I grupa – uczniowie szkól podstawowych z klas I-III,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII,
III
grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

4. Wymagania konkursowe:
– prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie,

na drugiej stronie należy umieścić tabelkę z informacjami o autorze (wzór w załączniku),
format A5 (inne formaty nie będą respektowane),
praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu,
technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa),
każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Uwaga!
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku
umieszczenie na drugiej stronie pracy wcześniej wspomnianej tabelki z informacjami o autorze
(imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna prawnego/rodzica/wychowawcy, placówka przedszkolna/szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym).

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie tychże danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 20 kwietnia 2022 r. Nie obowiązuje data stempla pocztowego. Prace, które nie zostały dostarczone przez pocztę, lub osobiście do Muzeum do godz. 10:00 dnia 20 kwietnia 2022 r. nie będą uwzględniane przez jury konkursowe. Na dzień 25.04.2022 r. przewidziane są przez organizatorów obrady komisji do oceny prac i przyznania nagród.

Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidziane są również wyróżnienia. Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Rodziny Rodła – Wrocław i nie będą zwracane autorom.

7. Postanowienia końcowe:
sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu,
– organizatorzy nie zwracają prac konkursowych,
– ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
– przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu,
– dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu:
71 343 67 65 – Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres mailowy: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 1.03.2022 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU 2022

Obowiązkowe załączniki:

KONKURS-TABELKA

KONKURS-ZGODA