6 Sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich.

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

#MPiTWr #konkurs #muzeumpocztyitelekomunikacji

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Poczta Harcerska nr 28 Wrocław „Szaniec” – Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Stefana Mirowskiego oraz Poczta Harcerska nr 159 Wrocław III „Harcownicy” – Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej zapraszają do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNO – HARCERSKIEJ PT. „6 SIERPNIA – DZIEŃ POCZT HARCERSKICH”

UWAGA! KONKURS KIEROWANY JEST DO PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK HARCERSKICH!

 

REGULAMIN KONKURSU

Temat konkursu:
Tematem konkursu plastycznego jest projekt kartki pocztowej, poświęconej Pocztom Harcerskim Powstania Warszawskiego i Harcerzom – Listonoszom.

 

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
– Poczta Harcerska nr 28 Wrocław „Szaniec” – Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Stefana Mirowskiego,
– Poczta Harcerska nr 159 Wrocław III „Harcownicy” – Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej.

 

2. Cele konkursu:
– promowanie wśród harcerzy zainteresowań filatelistycznych oraz historycznych,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności harcerzy,
– krzewienie patriotyzmu oraz poszerzenie wiedzy nt. historii i funkcjonowania Poczty Polskiej, Historii Poczty Powstańczej,
– upamiętnienie uczestników Poczty Powstańczej,

 

3. Adresaci konkursu:
I grupa wiekowa
–zuchy – dzieci w wieku 6–10 lat,

II grupa wiekowa
–harcerki i harcerze – 10-13 lat

III grupa wiekowa
-harcerki i harcerze starsi – 13-16 lat

 

4. Wymagania konkursowe:
Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, format A5, jednostronnie.
Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.
Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa)
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku oraz na
stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl

 

UWAGA! KONIECZNYM WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST DOŁACZENIE DO KAŻDEJ Z PRAC INFORMACJI O AUTORZE (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac– wzór tabeli zamieszczony w załączniku):
– imię nazwisko,
– wiek,
– telefon kontaktowy do opiekuna grupy harcerskiej,
– grupa wiekowa/ środowisko harcerskie.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

 

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 6 maja 2019 roku. W przypadku
przesłania prac droga pocztową obowiązuje data stempla pocztowego – 06.05.2019.

Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.

Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

 

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 czerwca 2019 roku.

Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.
Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie okolicznościowej kartki pocztowej przez Pocztę Polska.
Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania
przedmiotowej kartki pocztowej.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 w Budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Do uczestnictwa w wręczeniu nagród zapraszamy laureatów wraz z opiekunami prawnymi lub przedstawicielami grup harcerskich do których nagrodzeni przynależą.

Prosimy o potwierdzenie przybycia nr tel. 71 3436765 lub na sekretariat@muzeum.wroclaw.pl
Chęć uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród grup harcerskich prosimy zgłaszać do 22 lipca 2019 roku.

Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentujemy najciekawsze projekty.
Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu i nie będą zwracane
autorom.

 

7. Postanowienia końcowe:
– Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
– Organizator nie zwraca prac konkursowych.
– Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród.
– Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
– Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
– Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod
numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty
i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email:
sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 25.02.2019 roku.

 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą
konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu:
www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej, 1 piętro)